Jak zainstalować Dockera na Debianie 10

docker linux debian

Docker to jedno z najbardziej popularnych narzędzi do konteneryzacji. Wersja Community Edition jest dostępna za darmo i w kolejnej części opiszę jak ją zainstalować na Debianie w wersji 10 (Buster).

Krok 1 - instalacja zależności

Przed instalacją samego Dockera, należy zainstalować wymagane zależności.

Najpierw aktualizujemy listę paczek, wpisując polecenie:

sudo apt update

Następnie instalujemy paczki umożliwiające apt korzystanie z repozytoriów po HTTPS:

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 software-properties-common

Pobieramy i dodajemy oficjalny klucz PGP Dockera:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

Dodajemy repozytorium Dockera do listy źródeł APT:

echo \ "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/debian \ $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Odświeżamy listę pakietów:

sudo apt update

Krok 2 - instalacja Dockera

Instalujemy Dockera:

sudo apt install docker-ce

Docker powinien być już zainstalowany. Żeby sprawdzić czy proces uruchomił się prawidłowo wpisujemy:

sudo systemctl status docker

Powinno pojawić się coś takiego:

Output ● docker.service - Docker Application Container Engine Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Mon 2021-08-28 15:11:19 UTC; 59s ago Docs: https://docs.docker.com Main PID: 5709 (dockerd) Tasks: 8 Memory: 31.6M CGroup: /system.slice/docker.service └─5709 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

Status active oznacza, że Docker został prawidłowo zainstalowany i uruchomiony.

Next Post

Blog Comments powered by Disqus.